Policies

Kvalitetspolicy

Glimåkra Åkeris kvalitetspolicy är, att hos våra kunder, skapa förtroende för vårt arbete och vilja att motsvara kundens krav och förväntningar. Det innebär att vi på ett kostnadseffektivt sätt skall sträva efter att erbjuda rätt kvalitet på våra tjänster och transportsystem.

Detta åstadkommer vi genom:

 • Klara och enkla ansvar- och samarbetsformer med kunder och leverantörer
 • Att utföra vårt arbete rätt från början och i rätt tid
 • Lyhördhet för kundernas krav och förväntningar
 • Att aktivt och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar
 • Att vår verksamhet ska präglas av helhetssyn
 • Att uppfattas som en attraktiv samarbetspartner
 • Kvalitetsarbetet styrs mot mätbara mål
 • Följa och tillämpa relevanta lagstiftningar
 • Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Miljöpolicy

Glimåkra Åkeri skall verka för att med utgångspunkt från företagets resurser och kundernas krav, reducera miljöeffekterna genom att:

 • Erbjuda transporter som genom effektiv planering och samverkan med kunden ger en minskad miljöbelastning
 • Kontinuerligt arbeta mot en allt mer miljöanpassad och rationell transportlösning
 • Följa upp och tillämpa rådande miljölagstiftning inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål
 • Alla våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Trafiksäkerhetspolicy

Inom Glimåkra Åkeri skall varje anställd ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter som gör att företaget blir betraktat som ett gott föredöme i trafiken.
Detta innebär att:

 • Anställda skall visa hänsyn till sina medtrafikanter.
 • Anställda följer gällande hastighetsbestämmelser.
 • Anställda använder bilbälte.
 • Anställda alltid är nyktra i tjänsten.
 • Anställda anpassar hastigheten till vad väglaget kräver.
 • Förebyggande och regelbundet fordonsunderhåll utförs, så att fordonen alltid är i trafiksäkert skick.
 • Anställda följer gällande trafikregler.

Personal och Arbetsmiljöpolicy

 • Glimåkra Åkeris verksamhet skall utvecklas positivt genom engagerade och kunniga medarbetare där deras vilja att göra en bra arbetsinsats tas till vara.
 • Medarbetarna ska verka i en god och stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av säkerhet, arbetsglädje och delaktighet.
 • Glimåkra Åkeris arbetsplatser präglas av mångfald både avseende ålder, kön, kompetens och etnisk tillhörighet.
 • Arbetsuppgifter ska decentraliseras och ansvar och befogenheter delegeras så långt det är möjligt och lämpligt.

//Christian Bilde